Количка

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.MR-BRICOLAGE.BG

 

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

  1. „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://www.mr-bricolage.bg, както и на поддомейн на същия адрес.
  2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта https://www.mr-bricolage.bg/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него. Всеки посетител следва да се запознае с тези Условия, като използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Клиента с настоящите Условия. Ако Посетителят не е съгласен с правилата в Условията за ползване на уебсайта, той може по всяко време да прекрати ползването му, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.

 

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Доверие Брико” АД, ЕИК 130006992, със седалище и адрес на гр. София, област София-град, Столична община, бул. „Цариградско шосе“ №115, електронна поща: doverie-brico@mr-bricolage.bg („Сайта“, „Уебсайта“) и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител), което използва интернет сайта https://www.mr-bricolage.bg и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

III. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Доверие Брико” АД:

Наименование: „Доверие Брико” АД

ЕИК 130006992

Седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, област София-град, Столична община, бул. „Цариградско шосе“ №115, имейл адрес: doverie-brico@mr-bricolage.bg

Регистрация като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 22784

 (2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 

факс: 02/915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) „Доверие Брико” АД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет на адрес: https://www.mr-bricolage.bg/bg/information-GDPR.

(2) „Доверие Брико” АД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква задължителна регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) „Доверие Брико“ АД събира, съхранява и обработва лични данни при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни) и Закона за защита на личните данни.

Чл. 6. „Доверие Брико” АД може да използва технологии, които позволяват събиране на  определена техническа информация за Посетителя като IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Посетителя, вида търсачка, която Посетителят използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Посетителя, когато това се изисква от „Доверие Брико” АД за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

Чл. 7. „Доверие Брико” АД може да разкрие информация за Посетителя в случай, че „Доверие Брико” АД има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай че грешна или неточна информация е предоставена от Посетителя и е установено закононарушение, „Доверие Брико” АД ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация. „Доверие Брико” АД и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

Чл. 8. „Доверие Брико” АД поема отговорността да осигури сигурност на данните на Посетителя. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, „Доверие Брико” АД поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. „Доверие Брико” АД предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може „Доверие Брико” АД да предостави услугите на Посетителя.

Чл. 9. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Доверие Брико” АД на e-mail за контакти data.protection@mr-bricolage.bg.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 10. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

  1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
  2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.

Чл. 11. С приемане на настоящите Oбщи условия чрез използване на уебсайта, Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил с правилата за използването на Уебсайта.

Чл. 12. (1) Посетителят може да използва Уебсайта свободно, като може да разглежда съдържанието му в цялост.

(2) Посетителите могат да се абонират да получават бюлетин, за което предоставят свой имейл адрес.

(3) За да публикуват мнения за продуктите, да получават достъп до определени функции или услуги на Уебсайта, както и за улесняване на контакта с „Доверие Брико“ АД, Посетителите могат да се регистрират в Уебсайта и да създадат профил.

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „Доверие Брико” АД по всяко време, като „Доверие Брико” АД своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „Доверие Брико” АД.

 

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 14. (1) „Доверие Брико” АД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) „Доверие Брико” АД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) „Доверие Брико” АД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и „Доверие Брико” АД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 15. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на „Доверие Брико“ АД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Доверие Брико“ АД.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „Доверие Брико“ АД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 16. (1) „Доверие Брико“ АД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „Доверие Брико“ АД върху материалите, така че Потребителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на „Доверие Брико” АД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 18. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетителя на Сайта считано от 01.07.2019 г.

0