Количка

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.MR-BRICOLAGE.BG

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Доверие Брико” АД, ЕИК 130006992, със седалище и адрес на управление България, гр.София, област София-град, Столична община, бул. „Цариградско шосе“ №115, наричано по-долу за краткост „Mr. Bricolage”, и купувачите, наричани по-долу „Клиенти“, на платформата за електронна търговия www.mr-bricolage.bg, наричана по-долу „Електронен магазин”.

(2) „Mr. Bricolage” предоставя услуги на Клиентите си посредством онлайн магазина, като тези общи условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от Електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

 1. Наименование на „Mr. Bricolage”: „Доверие Брико” АД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, област София-град, Столична община, бул. „Цариградско шосе“ №115
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за кореспонденция и отправяне на жалби от потребители: гр. София, област София-град, Столична община, бул. „Цариградско шосе“ №115, имейл адрес: online.orders@mr-bricolage.bg
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 130006992
 5. Надзорни органи:
  1. Комисия за защита на личните данни
   Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
   тел.: 02/91-53-518
   факс: 02/91-53-525
   Email: kzld@cpdp.bg
   Уеб сайт: www.cpdp.bg
  2. Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
   тел.: 02/933 0565
   факс: 02/9884218
   Телефон на потребителя: 0700 111 22
   Уеб сайт: www.kzp.bg
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG130006992

III. ДЕФИНИЦИИ

 1. 1. Клиент – всяко физическо лице или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени по електронен път, телефон и т.н. или по съществуващ договор, за което е заявило създаването и използването на Акаунт в онлайн магазина, и което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
 2. Платформата – Сайтът или мобилното приложение Mr. Bricolage, достъпен на www.mr-bricolage.bg.
 3. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
 4. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
 5. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува6. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача
 6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Mr-bricolage и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Mr-bricolage, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
 7. Стока(и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, избрани от Клиента в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор през Платформата.
 8. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Mr-bricolage или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
 10. Съдържание
 • цялата информация на Платформата, която е достъпна, чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Mr-bricolage на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 • данни относно Продавача.
 1. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
 2. Транзакция – действието от страна на Mr-bricolage по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
 3. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
 4. Препоръчителни цени - цените на Платформата, показани като препоръчителни са тези, препоръчани от прозводителя на съответната марка Стока или от доставчиците на ФД. ФД показва тези цени на Платформата близо до цената, на която ФД предлага съответната Стока на Клиентите си.
 5. Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. Mr. Bricolage е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.mr-bricolage.bg, на който се извършва търговия с широк асортимент от стоки за бита и ремонтната дейност и др. (наричани за краткост „Стоките“), чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Mr. Bricolage в Онлайн магазина стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Онлайн магазин на Mr. Bricolage и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация или да използват процедурата „Поръчка без регистрация“;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Mr. Bricolage договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на сайта на Онлайн магазина;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез Онлайн магазина със средствата за електронно разплащане, налични на сайта https://www.mr-bricolage.bg;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Mr. Bricolage в Онлайн магазина;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Mr. Bricolage чрез интерфейса на страницата на Онлайн магазина, достъпна в интернет на адрес https://www.mr-bricolage.bg;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Онлайн магазина в Интернет.

Чл. 4. Mr. Bricolage организира доставянето на Стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентите сключват с Mr. Bricolage договор за покупко-продажба на Стоките на адрес https://www.mr-bricolage.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Mr. Bricolage.

(2) За да бъде сключен договорът, Клиентът прави поръчка след като избере от каталога на сайта конкретната стока и нейната бройка. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

(3) По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Mr. Bricolage се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Mr. Bricolage или финализирането на поръчката на съответния продукт.

(4) Клиентите заплащат на Mr. Bricolage възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на Онлайн магазина и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на Онлайн магазина. Всички цени на стоките в Онлайн магазина са крайни, обявени са в български лева с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 6. (1) Клиентът и Mr. Bricolage в Онлайн магазина се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиентите при заявяването на стоката или услугата чрез платформата за електронна търговия или при създаването на акаунт, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 7. Mr-bricolage си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви фактически, правни или други промени, относими към функционирането на онлайн магазина или дейността на Mr. Bricolage. Актуализираната версия на Общите условия се публикува незабавно на уебсайта на Mr. Bricolage и е достъпна за всички Клиенти. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 8. (1) За да използва Онлайн магазина и за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой акаунт в платформата, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Mr. Bricolage, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При създаването на акаунт или заявяване на поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(5) При заявяване на поръчка, същият предоставя адрес на който да се извърши доставката. Ползвателят се задължава да предоставя верни и актуални данни относно адреса за извършване на доставката.

(6) Mr. Bricolage си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Mr. Bricolage по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ (online.orders@mr-bricolage.bg), за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Mr. Bricolage не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

(7) В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Mr. Bricolage си запaзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип “captcha”, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

Чл. 9. (1) Клиентът се задължава да предоставя на Mr. Bricolage във връзка с Поръчката верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката данни. Клиентът дава разрешение на Mr. Bricolage да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който ще се изпълни поръчката.

(2) С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Mr. Bricolage да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Чл. 10. Клиентите сключват договора за покупко-продажба на артикулите на Mr. Bricolage по следната процедура:

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта https://www.mr-bricolage.bg;
 2. Избиране на един или повече от предлаганите от Mr. Bricolage стоки и добавянето им към списък с артикули за покупка („кошница“), с посочване бройка за закупуване;

2.1. Добавянето на Стока в кошницата за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

 1. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;
 2. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 3. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 4. Потвърждение на поръчката.

Плащане на цената

Чл. 12. (1) Клиентът може да плати цената за покупко-продажба чрез избрания от него метод на плащане, както следва:

 1. с кредитна или дебитна карта, поддържаща онлайн разплащане MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron или Borika през виртуалния ПОС терминал на сайта на Mr. Bricolage;
 2. чрез системите за електронни разплащания EasyPay и ePay;
 3. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер, като при доставката клиентът получава от куриера фактура/касова бележка и заплаща посочената в нея дължима продажна цена на стоката и стойността за доставка на поръчката;
 4. чрез извършване на банков превод по посочена банкова сметка на Онлайн магазина, данни за която се получават на посочения от Клиента имейл адрес; при използване на този метод на плащане, поръчките се изпълняват след получаване на превода;
 5. на разсрочено изплащане при условията на тези Общи правила; или
 6. на каса в търговски обект на Mr. Bricolage – в брой или с кредитна/дебитна карта.

(2) Независимо от избрания начин за плащане, всички плащания се извършват само в български лева.

(3) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Mr. Bricolage в тези случаи може да се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Mr. Bricolage препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива, чрез банка.

(4) Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба. След изтичане на този срок Mr. Bricolage няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Онлайн покупка на изплащане

Чл. 13. (1) Клиентът има право да закупи от онлайн магазина Стоки на изплащане при минимална стойност на поръчката в размер на 150 лв, която стойност не включва цената за обработване и доставка, като кандидатства пред съответната финансова институция за получаване на стоково кредитиране.

(2) Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. Mr Bricolage не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е финансова институция. Mr Bricolage не участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др. Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стоки, се извършва само след като Mr Bricolage бъде уведомен от финансовата институция, че между последната и Клиента е сключен договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка.

Анулиране на поръчка

Чл. 14. Mr. Bricolage има право да откаже да изпълни заявена от Клиента Поръчка, без да носи отговорност, за което следва да уведоми последния в срок до 7 (седем) работни дни от настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане, вследствие на което не се осъществява плащане към Mr. Bricolage;
 2. извършване на плащане по някой от възможните начини, което обаче не води до реално постъпване на наредените суми по сметката на Mr. Bricolage, без значение причините за това;
 3. предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;
 4. Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт на посочения от него адрес за доставка.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Mr. Bricolage може да организира доставката и предаването на стоките на Клиента от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Mr. Bricolage има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Mr. Bricolage ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Чл. 16. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Mr. Bricolage. В случай на липса на уведомление по този член, счита се, че стоките отговарят на изискванията към момента на доставката.

(2) В случай че Клиентът не уведоми Mr. Bricolage съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от Mr. Bricolage единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриера, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на Клиента и куриера.

(4) При наличие на липсващи елементи или видими недостатъци на закупените от Клиента стоки, установени при получаването им, Mr. Bricolage изпраща липсващите елементи или дефектни части за своя сметка.

(5) При появил се дефект в стоката по време на нормални експлотационни условия до изтичане на гаранционния ѝ срок, Клиентът е длъжен да уведоми веднага оправомощен представител на Mr. Bricolage. С цел отстраняване на получилия се дефект, Клиентът следва за своя сметка да изпрати дефектиралия продукт за отстраняването на проблема на адрес: София бул. „Европа” №171. Транспортните разходи по връщането на ремонтирания продукт от Mr. Bricolage към Клиента са за сметка на Mr. Bricolage. Политиката за покриване на транспортните разходи по предходното изречение не се прилага по отношение на Клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(6) Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете и условията съгласно българското законодателство.

(7) При подаване на рекламация Клиентът прилага следните документите:

 1. касова бележка или фактура;
 2. снимков материал или описание на дефекта;
 3. други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

(8) В случай че Клиентът не предяви рекламация пред Mr. Bricolage в законовите срокове, то това се счита за одобрение на стоките.

(9) За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

Чл. 17. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата относно продажбата от разстояние по Закона за защита на потребителите или търговската продажба съгласно Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

IX. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл. 18. (1) Стоки, поръчани от онлайн магазин, се доставят до Клиентите само в рамките на географската граница на Република България, като доставките се извършват чрез куриер, избран от Mr. Bricolage до адреса, указан при заявката от Клиента.

(2) Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желаниe от страна на Клиента), касова бележка, товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

(3) Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 19. В цената на продуктите не е включена цената за извършване на доставката, като последната е съобразена с тарифите на съответната куриерска фирма.

Чл. 20. (1) Срокът за извършване на доставката е пет работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. При извършване на поръчка след 15 ч., срокът за доставка започва да тече от следващия работен ден. В случай на плащане по банков път, с банкова карта или „на изплащане”, доставките се извършват в рамките на пет работни дни след заверка на сумата в банковата сметка на Доставчика.

(2) В случай че поръчаната стока не е налична, то Mr. Bricolage следва да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него сума в срок до 14 работни дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора по посочена от Клиента банкова сметка.

(3) Във всички случаи Mr. Bricolage си запазва правото едностранно, без да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 10 (десет) работни дни. В случай, че се наложи срокът да бъде удължен с повече от 10 работни дни, Mr. Bricolage уведомява за това Клиента.

Чл. 21. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в горепосочения срок, Mr. Bricolage се освобождава от задължението си да достави заявената стока, като има право да анулира поръчката в условията на чл. 14, т. 4 по-горе. В този случай Mr. Bricolage следва да възстанови заплатената цена на заявените за закупуване стоки от Клиента.

Чл. 22. Mr. Bricolage не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и при забавяне на доставката от вносителите или производителите на съответните стоки.

Вземи от магазин

Чл. 23. (1) Клиентът има право да извърши поръчка през онлайн магазина, като избере опцията „Вземи от магазин“, която му дава възможност, стоката да бъде получена в избран от него търговски обект на Mr. Bricolage не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на електронното или телефонно потвърждаване на поръчката.

(2) В случай че Клиентът заяви поръчка при условията на ал. 1 и при избор за плащане на цената на каса в търговски обект на Mr. Bricolage – в брой или с кредитна/дебитна карта, стоката остава запазена за Клиента в рамките на 24 часа от потвърждаване на поръчката.

Чл. 24. Осъществяването на поръчка при условията на чл. 23 следва да бъдат изпълнени следните стъпки:

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта https://www.mr-bricolage.bg;
 2. Избиране на един или повече от предлаганите от Mr. Bricolage стоки и добавянето им към списък с артикули за покупка („кошница“), с посочване бройка за закупуване;

2.1. Добавянето на Стока в кошницата за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

 1. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;
 2. Попълване на формуляра за поръчка „вземи от магазин“;
 3. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 4. Потвърждение на поръчката.

(2) След завършване на поръчката, Mr. Bricolage изпраща на Клиента електронно потвърждение за приетата заявка, както и условията за получаването на стоката.

(3) Заявената стока може да бъде взета от магазин само след получаване на телефонно или имейл потвърждение от страна на Mr. Bricolage за получен превод на сумата по цялата поръчка в случаите, когато не е направен избор за плащане на каса в търговски обект на Mr. Bricolage.

Чл. 27. Получаване в търговски обект може да се извърши само в посоченото работното време и единствено от лицето, посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност и номер на поръчка. Представянето на документ за самоличност има за цел единствено удостоверяване на самоличността, като не се събират допълнителни лични данни.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл. 28. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на оналайн магазина и Приложение № 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://www.mr-bricolage.bg и Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Клиента или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;
 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 4. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;
 5. за стоки, които след получаването им от Клиента са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти в Онлайн магазина поради нарушаване на търговския им вид.

(3) Освен право на отказ, Ползвателят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

Чл. 29. (1) При направен отказ от договора от страна на Клиента, Mr. Bricolage му възстановява заплатената сума в срок до 14 дни, считано от датата на която Клиентът е съобщил на Mr. Bricolage решението си да се откаже от договора, по банков път на посочена от Клиента банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания: върната и получена от Mr. Bricolage стока в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.

(2) Всички разходи по връщането на артикулите от Клиента до Mr. Bricolage са за сметка на Клиента, освен ако Mr. Bricolage за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам.

(3) Всеки Клиент, упражнил право на отказ по отношение на закупена от Онлайн магазина стока, е длъжен да съхранява получените от Mr. Bricolage продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на Mr. Bricolage.

Чл. 30. Клиентите, които които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите упражняват правото си на рекламация по реда, предвиден в глава V, раздел II и раздел III от Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото на рекламация Клиентът следва да уведоми Mr. Bricolage писмено на online.orders@mr-bricolage.bg.

XII. OБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 31. (1) Mr. Bricolage в платформата https://www.mr-bricolage.bg предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Клиентите и Потребителите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за защита на лични данни на Mr. Bricolage, достъпна на адрес https://www.mr-bricolage.bg/ bg/information-GDPR.

(2) Mr. Bricolage предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Mr. Bricolage ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиентите в момента на регистрацията или заявяване на Поръчка от Клиент.

(4) Mr. Bricolage има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5) Клиентът се съгласява, че Mr. Bricolage има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, докато е налице негова регистрация в електронния магазин на Mr. Bricolage, свързани с неговата регистрация в Платформата и функционалностите ѝ, извършените Поръчки и други съобщения във връзка с използването на предоставяните от Mr. Bricolage услуги.

(6) Клиентът се съгласява, че Mr. Bricolage има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин с цел подобряване на предлагането.

Чл. 32. Във всеки момент, Mr. Bricolage има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

XIII. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 33. (1) Съдържанието съгласно Глава III. Дефиниции, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Mr. Bricolage.

(2) Mr. Bricolage има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

(3) Нищо в сключения между Mr. Bricolage и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Mr. Bricolage последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Mr. Bricolage върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Mr. Bricolage.

Чл. 34. (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

(2) Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Mr. Bricolage за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Mr. Bricolage и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Mr. Bricolage, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

Чл. 35. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Mr. Bricolage няма да се счита за съгласие от страна на Mr. Bricolage да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Mr. Bricolage.

Чл. 36. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Mr. Bricolage.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Mr. Bricolage, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Клиенти, включително чрез публикуване на актуалните общи условия на уебсайта и Платформата.

(2) Mr. Bricolage и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Mr. Bricolage и ако Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им на сайта на Mr. Bricolage и ако Клиентът не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 3. с изричното им приемане от Клиента чрез профила му в сайта на Mr. Bricolage.

(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Mr. Bricolage във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 38. Mr. Bricolage публикува тези Общи условия на адрес https://www.mr-bricolage.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (1) Mr. Bricolage полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Mr. Bricolage уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

(2) Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата да не отговарят на външния вид на съответния Продукт.

Чл. 40. (1) Клиентът и Mr. Bricolage в Онлайн магазина се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) Клиентът и Mr. Bricolage се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 41. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Mr. Bricolage и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 42. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 43. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Клиентът има право да отнася всички спорове с Mr. Bricolage относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

(3) В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния български съд. Клиенти, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 44. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на 01 юли 2019 г.

Пpилoжeниe № 1 - Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

До „Доверие Брико” АД, ЕИК 130006992

България, гр.София, област София-град, Столична община, бул. „Цариградско шосе“ №115

От

……………………………………………………………………………………………….

(три имена на потребителя)

Адрес: ………………………………………………………………………………………..

Банкова сметка за възстановяване на суми:

IBAN: ……………………………………………

BIC: ……………………………………………...

Титуляр: ……………………………………….

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

(описание на стоките)

Заявени с поръчка номер ……………………. от дата …………………………………….

Доставени на ………………………………………………………………………………….

Дата, на която е заявен отказа:………………………………………………………………

Дата: ……………………………. Подпис ………………………………..

Пpилoжeниe № 2 - Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Cтaндapтни yĸaзaния зa oтĸaз:

І. Пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или извън тъpгoвcĸия oбeĸт.

ІІ. Имaтe пpaвo дa ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, бeз дa пocoчвaтe пpичини зa тoвa, в cpoĸ от 14 дни.

ІІІ. Cpoĸът зa oтĸaз e 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo Bиe или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Bac, cтe влeзли във влaдeниe нa cтoĸитe.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe нa ĸoнтaĸтнитe дaнни, пocoчeни нa https://www.mr-bricolage.bg и зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe (нaпpимep пиcмo, изпpaтeнo пo пoщaтa, фaĸc или eлeĸтpoннa пoщa).

Moжeтe дa изпoлзвaтe пpилoжeния cтaндapтeн фopмyляp зa oтĸaз, нo тoвa нe e зaдължитeлнo. Moжeтe cъщo тaĸa дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия yeбcaйт https://www.mr-bricolage.bg. Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим нa тpaeн нocитeл (нaпpимep пo eлeĸтpoннa пoщa) cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

ІV. Дeйcтвиe нa oтĸaзa.

Aĸo ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, ниe щe Bи възcтaнoвим цената на стоките, по отношение на които е упражнено право на отказ, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и във вcичĸи cлyчaи нe пo-ĸъcнo oт 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo ни инфopмиpaтe зa Baшeтo peшeниe зa oтĸaз oт нacтoящия дoгoвop. Щe извъpшим възcтaнoвявaнeтo пo пocoчeнa oт вac бaнĸoвa cмeтĸa; във вceĸи cлyчaй тoвa възcтaнoвявaнe нямa дa бъдe cвъpзaнo c ниĸaĸви paзxoди зa Bac.

Имaмe пpaвo дa oтлoжим възcтaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe ни пpeдcтaвитe дoĸaзaтeлcтвa, чe cтe изпpaтили oбpaтнo cтoĸитe, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

Bиe oтгoвapятe eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa cтoĸитe вcлeдcтвиe нa употребата им, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa тяxнoтo ecтecтвo, xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.

Дoпълнитeлнa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция вижтe нa https://www.mr-bricolage.bg

0