Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В РЕКЛАМНА АКТИВНОСТ НА „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД: “СПЕЧЕЛИ С РАЙДЕР“
MR.BRICOLAGE BULGARIA·ЧЕТВЪРТЪК, 11 ЮНИ 2020 Г.·1 МИНУТА14 Reads
Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за участие в предстоящата рекламна активност на продукти, предлагани във всички обекти на „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД– магазини Mr. Bricolage, съгласно Приложение № 1, намиращи се на територията на страната, както и отношенията между „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД, (наричан по-долу „Организатора”) и участниците в тази активност. С участието си в активността, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия.
1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВНОСТТА
Организатор на рекламната активност е „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД, с ЕИК 121833797, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ломско шосе” № 246, управлявано и представлявано от Мохамад Реда Баша и Махмуд Хасан Баша (заедно и поотделно) по-долу за краткост наричано „Организатор“ или „Ние“.
2. УСЛОВИЯ НА РЕКЛАМНАТА АКТИВНОСТ
Настоящата рекламна активност се организира в съответствие на настоящите общи условия и е валидна при покупка от клиенти на компанията на всички артикули с марка RAIDER.
Всеки клиент, който закупи един или повече продукти RAIDER, на обща стойност минимум 40 (четиридесет) лева, в периода на рекламната активност 11.06.2020г. – 10.09.2020г., може да участва в томбола с награди (Електрически скутер Raider, 549648 – 10 (десет) броя, Часовник Raider, 549918 – 100 (сто) броя и Топка Raider, 549973 – 200 (двеста) броя). Участието в рекламната активност “СПЕЧЕЛИ С РАЙДЕР“ става, след като клиентът попълни талон за участие (отпечатан от нас и предоставен на място в обекта на закупуване на продукта/тите), и посочи в него данни за контакт и номер на касова бележка. Талона за участие се пуска в предназначените кутии на изхода на всеки магазин. Тегленето на наградите ще бъде на 11.09.2020г.
Организаторът ще предостави на разположение общо 310 Награди, които ще се раздават както следва:
ИМЕ НА АРТИКУЛ
КОЛИЧЕСТВО ЗА ТОМБОЛАТА
Електрически скутер Raider, 549648 - 10бр.
Часовник Raider, 549918 - 100 бр.
Топка Raider, 549973 - 200бр.
3. ПЕРИОД И ОБХВАТ НА АКТИВНОСТТА
Периодът на настоящата рекламна активност е от 11.06.2020г. – 10.09.2020г. и се провежда на територията на всички обекти на „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolage. Право за участие в активността имат всички клиенти на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД и магазини Mr. Bricolage, изявили желание чрез предоставянето на личните си данни и осъществяването на покупка на един или повече от всички продукти с марка RAIDER, в рамките на периода на рекламната активност, а именно: от 11.06.2020г.– 10.09.2020г. Организаторът си запазва право по своя преценка да прекрати активността във всеки един момент. При прекратяване на рекламната активност, преди изтичане посочения, в настоящата точка срок, „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД се задължава да удовлетвори правата и спази задълженията си, произлизащи от настоящите Общи условия – т.е. да предостави възможност на клиентите, получили талон за участие да участват в томболата, която ще се организира на посочената в т.2 дата.
Настоящата рекламна активност е обвързана с покупка на един или повече от посочените в т. 2 продукти. Право на участие има всяко пълнолетно физическо лице (участник), закупило продукти с марка RAIDER, съгласно настоящите правила, в някой от обектите на „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД. В активността нямат право да участват лица, ненавършили пълнолетие и служители на Организатора и членове на техните семейства.
4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА
Необходимо условие за участие в активността е закупуването на поне 1 брой артикул с марка RAIDER на стойност минимум 40 (четиридесет) лева, и /или арикули от посочената марка на обща стойност минимум 40 (четиридесет) лева, в периода на рекламната активност и получаването на талон за участие. Покупка на продукт в предходен или последващ период, не участва в рекламната активност. Участието в активността е изцяло доброволно и няма задължаващ характер. Покупките във връзка с настоящата рекламна активност, се осъществяват съгласно актуалната цена на артикулите в магазини Mr. Bricolage. Покупката на продукт се извършва съгласно разпоредбите на Търговския Закон. За целите на администриране на рекламна активност, клиентите, които изявят желание за участие в нея, при покупката на артикул с марка RAIDER, доброволно предоставят личните си данни (три имена, телефон и електронна поща за връзка с тях). Печелившите от томболата участници в активността получават един от наградните продукти, на място в обекта, от който са закупили съответния продукт, с изключение на магазин Пловдив 2, който е обединен с Пловдив 1 и участват като един търговски обект с общ награден фонд.
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ
Печелившите участници за предоставените награди ще се изтеглят в присъствието на двучленна комисия: по един представител от „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД и „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolageна 11.09.2020г. За да се осигури прозрачност и популяризиране на рекламната игра, участниците, спечелили наградата, се обявяват в страницата https://mr-bricolage.bg/news
6.ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За да получи наградата си, с всеки печеливш ще се свърже представител на магазин Mr. Bricolage. Наградите ще бъдат получени на място в съответния магазин на Mr. Bricolage и предадени на печелившия след удостоверяване на самоличността му.
При получаването на наградата се подписва приемо – предавателен протокол. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки. „Евромастер Импорт - Експорт“ООД не носи отговорност и не отговаря за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата по независещи от Организатора причини. Всеки печеливш на голямата награда в Играта с получаването й се съгласява да бъде фотографски заснет, като Организаторът има право да използва фотографските му изображения по начини и за цели, каквито намери за добре, включително за промоционални и рекламни цели. При получаване на голямата награда - Електрически скутер Raider, печелившия участник следва да попълни в 2 екземпляра, издаден от „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД документ за обработка на неговите лични данни, с цел подаване на декларация и изплащане от страна на „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД на дължимия данък по чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на наградата. Разноските за всички изискуеми от закона регистрации, застраховки и други документи от съответните държавни институции за голямата награда са за сметка на участника, който я спечели.
7. ЛИЧНИ ДАННИ
Организаторът е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.
Предоставените клиентски данни (три имена, телефон и електронна поща (имейл) за връзка) за участие в рекламната активност се съхраняват съгласно изискванията на Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, в сила от 25.05.2018г. Настоящата активност се провежда при спазване изискванията и на Закона за защита на личните данни. С предоставяне на своите три имена, телефон и електронна поща (имейл) за връзка, всеки участник се съгласява същата да бъде обработвана от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на рекламната активност, както и с цел предоставяне на търговска информация, маркетинг и рекламa и статистически цели. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от организатора в електронна база данни.
Пълна информация за защитата на личните данни в "Евромастер Импорт-Експерт" ООД, можете да намерите на интернет страницата на Организатора www.euromasterbg.com -Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: gdpr@euromasterbg.com.
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете, всички или част от Вашите лични данни, да продължат да бъдат обработвани от Организатора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст, изпратено чрез електронна поща към gdpr@euromasterbg.com.
* Организаторът "Евромастер Импорт-Експерт" ООДи „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolage, в качеството си на администратори на лични данни, съгласно подписано Споразумение между страните се задължават съвместно да администрират предоставените им личните данни на участниците в Играта и да не ги предоставят на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.
„ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolage е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 251155. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolageда обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolage, като изпрати писмено искане на адрес: гр. София, бул. Черни връх № 38Б.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на активността, на Интернет страницата на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях https://www.euromasterbg.com/terms-29 , както и на страницата на Mr. Bricolage: https://mr-bricolage.bg/news. Организатора има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата активност. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за всички участниците в нея на Интернет страницата на дружеството. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в активността при нарушаване, на което и да било от условия по нея. Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в активността. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи данни, предоставени от участниците в активността. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в активността се решава по взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните съдилища в Република България.

Поздрави,

Деница Александрова
Специалист Корпоративни комуникации
Тел.: 02 / 488 9 479
Мобилен: +359 887 50 51 58
E-mail: denitsa.aleksandrova@mr-bricolage.bg

​​​​​​​