Национален телефон за информация и поръчки: 070088111 

Безплатна доставка на всички онлайн поръчки над 300 лв

Конфиденциалност

1. Събиране на информация

1.1. За да ползва услугите, предоставяни чрез уебсайта на ДОВЕРИЕ БРИКО, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител (ако е юридическо лице) или свои лични данни (ако е физическо лице). Изисканата информация е необходима на ДОВЕРИЕ БРИКО за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата, на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

1.2. В случай, че Клиентът изпрати на ДОВЕРИЕ БРИКО кореспонденция, включително имейли и факсове, ДОВЕРИЕ БРИКО ще запази тази информация. ДОВЕРИЕ БРИКО ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от ДОВЕРИЕ БРИКО към Клиента. ДОВЕРИЕ БРИКО ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условията за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към ДОВЕРИЕ БРИКО и обажданията на ДОВЕРИЕ БРИКО към Клиента могат да бъдат записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

1.3. Уебсайтът на ДОВЕРИЕ БРИКО може да използва технологии, които позволяват на ДОВЕРИЕ БРИКО да събира определена техническа информация за Клиента като например IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента, вида търсачка, която Клиента използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от ДОВЕРИЕ БРИКО за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

2. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

2.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услуга, предоставяна чрез уебсайта, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от ДОВЕРИЕ БРИКО на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от ДОВЕРИЕ БРИКО данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

2.2. С предоставянето на адрес на електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от ДОВЕРИЕ БРИКО търговски съобщения, свързани с услугите, предоставяни от ДОВЕРИЕ БРИКО и/или негови партньори.

3. Разкриване на информация

3.1. ДОВЕРИЕ БРИКО няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. ДОВЕРИЕ БРИКО ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на ДОВЕРИЕ БРИКО.

3.2. ДОВЕРИЕ БРИКО ще разкрие информация за Клиента в случай, че ДОВЕРИЕ БРИКО има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, ДОВЕРИЕ БРИКО ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация. ДОВЕРИЕ БРИКО и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

4. Сигурност и защита на информацията ДОВЕРИЕ БРИКО поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, ДОВЕРИЕ БРИКО поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. ДОВЕРИЕ БРИКО предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може ДОВЕРИЕ БРИКО да предостави услугите на Клиента.