Работно време: понеделник  – събота от 8 до 21 ч, неделя от 9 до 20 ч. Плевен и Пловдив-2 от 8 до 20 ч., неделя от 9 до 19 ч. Магазин Mr.Bricolage Ринг Мол е отворен всеки ден от 9.30 до 22.00 ч.  Всички магазини работят  при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.  Дежурни телефони за информация и поръчки виж тук.

Общи условия Томбола БоиІ. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Томболата „Бои („Томболата“).  
    
2. Организатор на Томболата е „Доверие Брико АД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130006992, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе № 115, 
за контакт: гр. София, Бул. Черни връх № 38Б и https://www.mr-bricolage.bg/bg/contacts, („Доверие Брико АД“ или „Организатора“).

3. Томболата се провежда в периода от 28.06.2019 до 7.07.2019 г. вкл. („Период на провеждане”).

4. Томболата се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Томболата имат всички лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Томболата („Участник/ци“).

6. Участие в Томболата е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Томболата Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Томболата на адрес https://mr-bricolage.bg/bg/news и в магазини Mr.Bricolage при поискване.


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Томболата, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Томболата (28.06.2019 – 7.07.2019 г. вкл.) да:

7.1. пазарува в магазини Mr.Bricolage на територията на Р.България бои, латекси, лакове, мазилки без четки, валяци и т.н.  и да запази касовата бележка;

7.2. отиде на Информация и да попълни формуляр за съгласие за ползване на лични данни по GDPR, към който ще се прикрепи дубликат на касовия бон, който ще бъде издаден на каса.

8. С участието в Томболата, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена и снимка биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане. Участникът може изрично да откаже да бъде сниман.

9. Участникът може да участва в Томболата с всяка една касова бележка за извършени от него покупки на стоки и услуги в магазин Mr.Bricolage на територията на РБългария, която включва бои, латекси, лакове, мазилки без четки, валяци и т.н.

10. В рамките на Периода на провеждане на Томболата всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

11. Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Томболата, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.


IV. Награда


12. Наградата, която може да бъде спечелена при спазване на условията за участие е един от 33 ваучера за пазаруване в магазини Mr.Bricolage на стойност 100 лв. всеки.

13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


V. Определяне на печеливш Участник


14. Определянето на печелившия участник ще се извърши след приключване на Периода на провеждане на Томболата, а именно на 08.07.2019 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип във всеки един магазин Мосю Бриколаж. От всички регистрирани Участници в Томболата ще бъдат изтеглени по 3 касови бележки на магазин, като лицето, регистрирало се, ще получи 1 награда, описана в т.12 за съответната касова бележка. Печелившия Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

15. Имената на печелившите участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на facebook страницата на Доверие Брико АД на адрес: https://www.facebook.com/MrBricolage.Bulgaria/ до 24 часа след провеждане на томболата.

16. Участникът, спечелил наградата, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: marketing@mr-bricolage.bg , в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на името на печелившия Участник https://www.facebook.com/MrBricolage.Bulgaria/ (датата, следваща деня на провеждане на томболата). В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата, пълни имена и телефонен номер.

VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Томболата и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.

18. Организаторът има право да прекрати Томболата, както и да изменя Правилата на Томболата, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

19. Организаторът на Томболата не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

20. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Томболата, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.