Количка

 

Задължителна информация за правата на лицата

по защита на личните данни за клиентите на „Доверие Брико“ АД

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 

 

Наименование

„Доверие Брико“ АД

ЕИК/БУЛСТАТ

130006992

Седалище и адрес на управление

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115

Адрес за кореспонденция

гр. София 1336, бул. Европа 171

Телефон

+359 2 488 94 42

E-mail

data.protection@mr-bricolage.bg

Уебсайт

https://www.mr-bricolage.bg/

Регистрация в КЗЛД

22784

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 

 

Наименование

Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“

ЕИК/БУЛСТАТ

176645870

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Адрес за кореспонденция

гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Телефон

+ 359 2 988 18 28

E-mail

lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

„Доверие Брико“ АД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Доверие Брико“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Доверие Брико събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, регистрация и използване на услугите през нашия уебсайт https://www.mr-bricolage.bg, участие в нашите събития и кампании, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент или участник в събитие;
 • Изпълнение на задълженията на Доверие Брико по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Доверие Брико;
 • За целите на легитимните интереси на Доверие Брико или на трета страна.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, регистрацията и използването на нашия уебсайт https://www.mr-bricolage.bg, регистрация и участие в нашите събития, за изпълнение на свои законови задължения, включително за следните цели:

 • • индивидуализация на страна по договора;
 • • предоставяне на допълнителни услуги на нашите клиенти по тяхно желание или като част от изпълнението на договора;
 • • осъществяване на контакт с клиенти и участници в събития и кампании;
 • • регистрация в нашия уебсайт и предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги;
 • • регистрация на участник в събитие или кампания;
 • • счетоводни цели;

·         статистически цели;

 • • защита на информационната сигурност;
 • • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • • изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание.
 • • изпращане на търговски съобщения и друг вид маркетингова комуникация посредством приложение Viber като канал за комуникация с клиентите на „Доверие Брико“ АД.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • • ограничение на целите на обработване;
 • • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • • точност и актуалност на данните;
 • • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Доверие Брико може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
 • защита от правни претенции към Дружеството.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) За сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наше събитие и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

·         Две имена;

·         ЕГН;

·         Адрес;

·         Телефонен номер;

·         Имейл;

·         Данни по лична карта;

·         Интереси;

·         Профил в социална мрежа;

·         Изображение.

(2) При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. Продажба на стока на краен клиент в търговски обект - Целта на операцията е осъществяване на продажба на стока в търговски обект с краен клиент, осъществяване на контакт с него и съставяне на изискуемите счетоводни документи.

·         Данни, които се обработват: Две имена, ЕГН (при издаване на фактура), адрес (за издаване на търговска гаранция) и телефон (за издаване на търговска гаранция). При закупуване на стоки на изплащане се събират също така данни по лична карта.

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Продажба на стока на краен клиент в търговски обект“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

2. Сключване и изпълнение на договор от разстояние - Целта на операцията е осигуряване на използването на електронния магазин за закупуване на стоки, включително предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.

·         Данни, които се обработват: Две имена, имейл; адрес – за доставка на закупени стоки.

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване и изпълнение на договор от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

3. Предоставяне на допълнителна услуга на краен клиент в търговски обект - Целта на операцията е предоставяне на допълнителна услуга на крайния клиент (рамкиране, оразмеряване на пердета и щори, транспорт на стоки до адрес на клиента, смесване на бои, рязане на плоскости и др.).

·         Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер; адрес – за транспорт на стоки.

·         Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Предоставяне на допълнителна услуга на краен клиент в търговски обект“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

4. Предявяване на рекламация на стока, включително по договор от разстояние – приемане на рекламация от физическо лице по реда на чл. 122 от Закона за защита на потребителите и съставяне на необходимите документи за изпълнение на рекламацията, включително осъществяване на контакт с потребителя за уважена рекламация след приемането й.

·         Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер (включва се в търговската гаранция);

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Предявяване на рекламация на стока“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

5. Връщане на стока за замяна – Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента физическо или юридическо лице да замени стока, която е закупил от търговския обект на Дружеството или да му бъде удовлетворено желанието да върне стоката и да му бъдат възстановени платените суми за нея.

·         Данни, които се обработват: Две имена;

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Връщане на стока за замяна“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

6. Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние - Операцията има за цел администриране на процеса по упражняване на правата на потребителите за рекламация на стоката съгласно чл. 122 от Закона за защита на потребителите и правото на отказ от договора съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

·         Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл;

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

7. Събиране на мнения и препоръки от клиенти - Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента да изрази мнение или препоръка за дейността на дружеството в съответния търговски обект.

·         Данни, които се обработват: Не се изисква предоставянето на лични данни.

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Събиране на мнения и препоръки от клиенти“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

8. Издаване на клиентска карта - Целта на операцията е предоставяне на преференциални условия за някои продукти и идентифициране на потребителя като лоялен клиент и изпращане на бюлетин.

·         Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл, интереси.

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Издаване на клиентска карта“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

9. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

 • Данни, които се обработват: Имейл.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • 10. Маркетинг комуникация посредством приложение Вайбър („Viber“) като канал за комуникация с клиентите на „Доверие Брико“ АДЦелта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на търговски съобщения до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такива посредством приложение Вайбър („Viber“).

 • Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер, изображение.
 • Основание за обработване:  Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията Маркетинг комуникация посредством приложение Вайбър („Viber“) като канал за комуникация с клиентите на „Доверие Брико“ АД е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

· 11. Организиране и провеждане на събитие или кампания – Целта на тази операция е организирането и провеждането на събития, включително в сътрудничество с външни партньори, както и предоставяне на награди при проведени игри и томболи.

·         Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл, профил в социална мрежа.

·         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Организиране и провеждане на събитие“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

12. Осъществяване на Видеонаблюдение – Целта на тази операция е осъществяването на охранителна дейност за защита на сигурността на клиентите и служителите в търговските обекти на Доверие Брико.

·         Данни, които се обработват: Изображение.

·         Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание легитимен интерес на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от GDPR..

·         Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Видеонаблюдение“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

 

Чл. 5. (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Доверие Брико съхранява Вашите лични данни като клиент и страна по договор за продажба за целия срок на действие на договора, след изтичането на който Дружеството съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, Дружеството полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Доверие Брико съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Доверие Брико съхранява Вашите лични данни, които сте ни предоставили за участие в събитие или кампания, за срока на провеждане на събитието или кампанията, освен ако не изявите желание да получавате информация занапред на предоставения от Вас имейл.

(4) Доверие Брико обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на бюлетин, до оттегляне на съгласието за обработване.

(5) Доверие Брико обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на търговски съобщения и друг вид маркетинг комуникация, включително посредством приложение Вайбър („Viber“) като канал за комуникация с клиентите на „Доверие Брико“ АД, до оттегляне на съгласието за обработване.

(6) Доверие Брико Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Доверие Брико или друго.

Чл. 7. Доверие Брико съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Доверие Брико, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 8. (1) Доверие Брико може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Доверие Брико Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата съгласно Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл или предоставено на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Чл. 10. Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително за маркетинг комуникация посредством приложение Вайбър („Viber“) като канал за комуникация с клиентите на „Доверие Брико“ АД.

 

Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от Доверие Брико потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико.

(3) Доверие Брико Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Доверие Брико си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Доверие Брико по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от Доверие Брико изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Доверие Брико има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и всякакъв вид маркетинг комуникация и изпращане на търговски съобщения, включително чрез приложението Вайбър („Viber“), и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Доверие Брико;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Доверие Брико не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Доверие Брико или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст.

(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(7) Доверие Брико не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 14. (1) Вие имате право да изискате от Доверие Брико да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Доверие Брико да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Доверие Брико не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Доверие Брико имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по имейл или на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на Доверие Брико, като попълните формата в Приложение № 3 или чрез искане в свободен текст.

(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг, включително по отношение на маркетинг комуникацията посредством приложение Вайбър („Viber“) като канал за комуникация с клиентите на „Доверие Брико“ АД.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако Доверие Брико установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Доверие Брико не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Доверие Брико може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – . Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 20. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 24. Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 22.03.2023 г. Доверие Брико може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата, където тя се предоставя.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Приложение № 2  

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

 

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

 

0